Winkelwagen

Inhoud winkelwagen
Naam Unieke code Prijs Hoeveelheid / Bijwerken Korting Totaal
 
Totaal artikelprijzen
Geen verzendwijze geselecteerd
Selecteer verzendmethode
 
Totaal:
0,00 €
Aantekeningen en speciale verzoeken

Leveringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden
ALGEMENE VOORWAARDEN – VERSIE 30 augustus 2014

1.De Overeenkomst

1.1. Overeenkomst.
Deze Overeenkomst vormt de juridische vastlegging van uw rechten en verplichtingen en die van Sjengkunst.nl met betrekking tot de diensten van Sjengkunst.nl die worden aangeboden via de Sjengkunst.nl site. De aanmelding voor Sjengkunst.nl Diensten is gratis. Door u aan te melden stemt u in met de voorwaarden van deze Overeenkomst en u herbevestigt deze Overeenkomst iedere keer als u gebruik maakt van de diensten van Sjengkunst.nl. Sjengkunst.nl behoudt zich het recht voor de voorwaarden van deze Overeenkomst van tijd tot tijd te wijzigen en de aangepaste versie op de Sjengkunst.nl site te plaatsen.
1.2.Plaats van uitvoering en toepasselijk recht.
Sjengkunst.nl is gevestigd in Nederland met vestigingsplaats te Nijmegen en BTW nummer en KVK nummer. Iedere transactie wordt geacht plaats te vinden in Nederland.
1.3 Partijen
Partijen op wie deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben (en in de tekst van deze Algemene Voorwaarden als zodanig verder genoemd):
Sjengkunst.nl;
Koper; eenieder die zich middels een account heeft ingeschreven op Sjengkunst.nl
1.4 Producten
Tentoongestelde en aangeboden kunstwerken op de site van Sjengkunst.nl kunnen in deze Overeenkomst tevens worden aangeduid als Producten, werken of items.

2. Aanmelden

2.1. Aanmelding
U verbindt zich ertoe bij uw aanmelding voor Sjengkunst.nl producten uw naam, adres en andere gevraagde gegevens correct op te geven. Tevens is het niet geoorloofd de naam van een Internetsite, of enige verwijzing naar een Internetsite, als gebruikersnaam op te geven dan wel te hanteren.
2.2. Overige Voorwaarden.
Om u te kunnen aanmelden voor Sjengkunst.nl diensten dient u (a) bevoegd te zijn om Overeenkomsten aan te gaan en (b) 18 jaar of ouder te zijn als u handelt als individu.

3. Persoonsgegevens en Privacy

3.1. Gebruik van Persoonsgegevens.
Persoonsgegevens, zoals contactgegevens en betalingsgegevens die door u zijn opgegeven, worden, uitsluitend gebruikt om de beoogde transactie te kunnen faciliteren.

3.2 Privacybeleid.
Het Privacybeleid van Sjengkunst.nl maakt onderdeel uit van deze overeenkomst en door deze algemene voorwaarden te accepteren, stemt u tevens in met de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, zoals beschreven in het Privacybeleid. Sjengkunst.nl zal persoonsgegevens niet gebruiken voor andere doeleinden of verstrekken aan anderen, dan vermeld in het Privacy Beleid. Wij behouden ons echter het recht voor persoonsgegevens zonder uw toestemming bekend te maken indien wij daartoe worden verplicht op grond van de wet of in antwoord op een rechtsgeldig verzoek van een handhaving- of overheidsinstantie.


4. Regels voor Kopen

4.1. Regels voor Kopers
De Sjengkunst.nl diensten stellen u in staat kunstwerken te kopen. Beschrijvingen van de wijze van deelneming en de regels die hierop van toepassing zijn, zijn uiteengezet op de homepage bij Informatie .U dient zich ervan te vergewissen - door deze informatie te lezen - dat u begrijpt hoe u kunst kunt kopen op deze site. Deze informatie kan vanwege ontwikkelingen van onze diensten van tijd tot tijd worden aangepast.

5. Prijzen en Betaling

5.1. Valuta.
Alle items dienen in euro’s te worden aangeboden en betaald.
5.2. Betaling
De Koper zal Sjengkunst.nl de bij het product aangegeven prijs + eventuele bijkomende verzend- en verpakkingskosten (vooraf in de productbeschrijving aangegeven door Sjengkunst.nl) betalen. Na ontvangst van deze betaling, zal Sjengkunst.nl overgaan tot levering van het aangekochte item aan Koper.
5.3. Belasting
De prijzen van alle producten zijn inclusief BTW (indien van toepassing), tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

5.4. Herroepingrecht

Voor items aangeboden door Sjengkunst.nl geldt:
Bij de aankoop van producten heeft de Koper de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag van ontvangst, van het product, door de Koper.
Tijdens de bedenktijd zal de Koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Sjengkunst.nl retourneren, conform de door de Sjengkunst.nl verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
De Koper is bij ontbinding van de Overeenkomst verplicht om de betreffende producten binnen 14 dagen retour te sturen of terug te brengen. Deze termijn gaat in op de dag dat de Koper kenbaar maakt gebruik te willen maken van zijn herroepingrecht op de door de ondernemer aangegeven methode.
Om gebruik te maken van zijn herroepingrecht, zal de Koper zich richten naar de door Sjengkunst.nl bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
5.5. Kosten in geval van herroeping
Indien de Koper gebruik maakt van zijn herroepingrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
Indien de Koper een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door Sjengkunst.nl.
5.6.  Uitsluiting herroepingrecht
Sjengkunst.nl kan het herroepingrecht van de Koper uitsluiten. De uitsluiting van het herroepingrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst, heeft vermeld.
Tevens zijn afgehaalde kunstwerken uitgesloten van het herroepingrecht.

6. Aansprakelijkheid van Sjengkunst.nl

6.1. Aansprakelijkheid
Voor zover toegelaten op grond van de wet, bevrijdt u Sjengkunst.nl en haar werknemers hierbij van aansprakelijkheid voortvloeiend uit of verband houdend met de diensten van Sjengkunst.nl, met inbegrip van (zonder daartoe beperkt te zijn) schade en aanspraken uit mislukte of voltooide transacties, of aangeboden of daadwerkelijk verkochte producten.
6.2. Overmacht.
Sjengkunst.nl is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de nakoming van verplichtingen op grond van deze Overeenkomst wegens redenen die redelijkerwijs buiten haar macht liggen.
6.3. Uitsluiting van aansprakelijkheid.
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid jegens u of jegens enige derde voor indirecte- of gevolgschade, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) verlies van gegevens, derving van winst, inkomsten of omzet, hoe ook veroorzaakt (al dan niet voortvloeiend uit nalaten of handelen in strijd met deze Overeenkomst).
6.4. Vrijwaring.
U vrijwaart Sjengkunst.nl tegen alle kosten, vorderingen en aansprakelijkheid die voortvloeit uit tekortkomingen in de nakoming van deze Overeenkomst door u of via uw Sjengkunst.nl account.

Verder

Nu afrekenen